Právne služby

OBCHODNÉ PRÁVO

vypracovanie obchodných zmlúv

vypracovanie stanovísk k zmluvám a ich pripomienkovanie

založenie, registrácia a zmeny zápisov všetkých druhov obchodných

  spoločností

právne poradenstvo pri zániku a likvidácii obchodných spoločností

príprava valných zhromaždení obchodných spoločností

zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní alebo pri vyrovnaní

príprava incidenčných žalôb a zastupovanie v súdnom konaní

zastupovanie v obchodných sporoch na súdoch, rozhodcovských

  súdoch

zastupovanie v exekučných konaniach

 

 

 

OBČIANSKE PRÁVO

právne poradenstvo v oblasti hmotného práva

vysporiadanie nárokov vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov

poradenstvo v oblasti dedičského práva

zastupovanie klientov v občianskom súdnom konaní a v exekúcii

 

 

 

PRACOVNÉ PRÁVO

vysporiadanie nárokov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov

právne posúdenie pracovnoprávnych vzťahov

zastupovanie v súdnom konaní

vypracovanie interných predpisov spoločnosti

pracovnoprávne poradenstvo

zastupovanie mandantov pred inšpektorátmi práce

 

 

 

KOMUNÁLNE PRÁVO

posudzovanie zmlúv

poradenstvo pri verejnom obstarávaní

zastupovanie samosprávnych orgánov v právnych konaniach

právne analýzy

 

 

 

MAJETKOVÉ PRÁVO

komplexné návrhy právnych vzťahov pri nakladaní s majetkom

príprava zmluvnej dokumentácie pri prevodoch majetku

návrhy a posúdenia nájomných zmlúv a leasingových zmlúv

zastupovanie veriteľov a realizácia ich práv k založenému majetku

právne poradenstvo a právne zastupovanie pri mimosúdnom vymáhaní

  pohľadávok, pri vymáhaní pohľadávok pred súdmi, pri rozhodcovskom

  konaní, v exekučnom konaní a v konkurznom konaní

právne poradenstvo pri postúpení pohľadávok a vypracovanie

  súvisiacej zmluvnej dokumentácie

právne poradenstvo pri prevzatí záväzkov a vypracovanie súvisiacej

  zmluvnej dokumentácie

právne poradenstvo v oblasti zabezpečovania pohľadávok

  a vypracovanie súvisiacej zmluvnej dokumentácie

rokovania s dlžníkmi

 

 

 

PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

právne poradenstvo týkajúce sa  vzťahov k nehnuteľnostiam

vysporiadanie práv k nehnuteľnostiam

vypracovanie zmlúv súvisiacich s prevodom nehnuteľností

právne poradenstvo a vypracovanie právnych listín pri zriaďovaní,

  zmene, zrušení vecných bremien

právne poradenstvo a vypracovanie právnych listín pri zriaďovaní,

  zmene a zrušení záložných práv k nehnuteľnostiam

právne zastupovanie mandantov pri všetkých druhoch katastrálneho

  konania

právne zastupovanie mandantov v súdnom konaní o určenie

  vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

právne riešenia dispozičných práv k nehnuteľnostiam

 

 

 

       STAVEBNÉ PRÁVO

právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv o dielo

právne poradenstvo pri predkladaní obchodných zmlúv do tendrov

vypracovanie zmlúv o dielo

právne poradenstvo v oblasti stavebného konania

právne zastupovanie mandantov v stavebnom konaní

uplatňovanie zodpovednosti za vady a právne poradenstvo pri riešení

  nárokov počas výstavby diela aj po skončení výstavby diela

právne poradenstvo vrámci výstavby diela

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Svetlana Kšiňanová